Disclaimer

Verklaringen

 • De webpagina
  iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.
 • De uitgever
  de bevoegde uitgever van de webpagina.
 • Gebruik(en)
  onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).
 • U
  de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
 • De inhoud
  onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
 • Schade
  directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Regels

 1. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 3. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 4. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 5. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 7. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 8. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Alle rechten voorbehouden.

Clausules

Deze website is onderworpen aan een auteursrechtclausule en aan een exoneratieclausule.

AUTEURSRECHTCLAUSULE asg-noord.nl ©
Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van asg-noord.nl. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

EXONERATIECLAUSULE
De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen...) op deze website heeft geen officieel karakter. Ondanks alle inspanningen kan asg-noord.nl niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is.
asg-noord.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Sommige documenten en multimediasequenties op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen. De relevantie, de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van dit externe informatiemateriaal kan evenmin door de asg-noord.nl gegarandeerd worden en de asg-noord.nl kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele irrelevantie, onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde externe informatiemateriaal. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.
Alle prijzen op de website en in door asg-noord.nl verstuurde berichten zijn exclusief btw tenzij anders vermeld, indien een andere valuta, anders dan de EURO, is gebruikt in de prijzen gelden de valuta dagkoersen van de Europese Centrale Bank.